OFERUJEMY KLIENTOM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM:

 • studia i programy inwestycyjne, orzeczenia i ekspertyzy
 • kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową, a także szczegółową dokumentację technologiczną i konstrukcyjną
 • kompleksowe usługi realizatora inwestycji wraz z nadzorami

OFERTA OPARTA NA 70-LETNIM DOŚWIADCZENIU

 • bazy przeładunkowo-składowe towarów suchych i płynnych, terminale promowo – kontenerowe, porty i przystanie jachtowe
 • morskie i rzeczne budowle i konstrukcje hydrotechniczne, obiekty o konstrukcjach stalowych, żelbetonowych i drewnianych
 • kompletne obiekty i instalacje budowlane, wodno-ściekowe, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne i transportowe
 • kompleksowe projekty z obszaru ochrony środowiska
 • stocznie remontowe i obiekty zaplecza techniczno-warsztatowego, urządzenia transportowo – podnośne, dźwigi pływające, suche doki
 • porty i bazy rybackie, chłodnie i magazyny specjalne

Nasze doświadczenie zmaterializowane w tysiącach projektów z dziedziny budownictwa wodnego, budowli wodnych i konstrukcji morskich, ogniskuje się w następujących wyspecjalizowanych dziedzinach inżynierii:

 • kompleksowe rozwiązania portów obejmujące obiekty hydrotechniczne, inżynierskie, budowlane i pomocnicze zaplecza technicznego łącznie z całą infrastrukturą techniczną,
 • wyodrębnione specjalistyczne bazy lub stanowiska oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych do przeładunku materiałów masowych:
  • węgla;
  • rudy;
  • paliw płynnych;
  • chemikaliów (płynnych i gazowych);
  • siarki;
  • nawozów sztucznych.
 • specjalistyczne bazy przystosowane do przeładunku ładunków drobnicowych:
  • drobnicy konwencjonalnej;
  • bazy kontenerowe;
  • stanowiska Ro-Ro

Przygotowanie pełnobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej obiektów kubaturowych jak:

 • Obiekty użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale)
 • Obiekty przemysłowe (np. hale produkcyjne, warsztaty, magazyny)

 • kompleksowe rozwiązania stoczni remontowych i produkcyjnych dla budowy i remontu floty handlowej i
 • rybackiej obejmujące obiekty hydrotechniczne, produkcyjne i infrastrukturę techniczną,
 • wydzielone bazy remontowe dla floty handlowej i rybackiej,
 • kompleksowe ciągi technologiczne remontu statków w oparciu o różnorodne urządzenia podnośne jak:
  • doki suche i pływające;
  • podnośniki;
  • slipy;
 • samodzielne produkcyjne obiekty i instalacje stoczniowe:
  • kadłubownie;
  • warsztaty regeneracji części;
  • warsztaty mechaniczne, elektryczne;
  • zaplecza magazynowe;

 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego (Inżyniera wg FIDIC);
 • pełnienie nadzorów inwestorskich na budowach hydrotechnicznych i budownictwa ogólnego;
 • rozliczenia inwestycji realizowanych ze środków pomocowych Banku Światowego, Banku Odbudowy Rozwoju.

Pracownia Ochrony Środowiska wykonuje wnioski oraz dokumentacje niezbędne do wydania poniższych decyzji i pozwoleń wraz z reprezentowaniem wnioskodawcy/inwestora w trakcie postępowania administracyjnego:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • decyzji o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
 • decyzji udzielającej zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzą,
  pozwoleń wodnoprawnych,
 • decyzji zezwalających na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku lub w otoczeniu zabytku,
  pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Pracownia Ochrony Środowiska uzyskiwała ww. decyzje do projektów budowlanych wykorzystywanych w biurze, oraz dla firm od wielu lat zlecających opracowania z zakresu ochrony środowiska.

PERSONEL I PRACOWNIE

PROJMORS zatrudnia wysoko specjalistyczny personel we wszystkich branżach:

 • Architektoniczna
 • Konstrukcyjno-budowlana
 • Hydrotechniczna
 • Elektryczna
 • Teletechniczna
 • Instalacji sanitarnych
 • Ochrony środowiska
 • Drogowa
 • Geodezyjna

Obecne zatrudnienie to ok. 60 inżynierów i techników oraz personel pomocniczy i administracja.

Cały personel jest przeszkolony w zakresie dostępu do informacji niejawnych i posiada certyfikat bezpieczeństwa do stopnia poufne. Wąska grupa specjalistów posiada certyfikat dostępu do stopnia tajne. PROJMORS posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  I stopnia „NATO SECRET” i „TAJNE”.

PROJMORS zatrudnia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.